Menu
Lanový park

Provozní řád

Vstup na dětský lanový park bude umožněn pouze těm, co nemají žádné příznaky onemocnění a splňuje jednu z následujících podmínek:

1) absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem

2) absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test na s negativním výsledkem

3) prošel kompletním očkováním proti onemocnění covid-19, přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů a disponuje certifikátem o provedeném očkování

4) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

Podmínky neplatí pro mladší 6 let. 

Stejné podmínky platí i pro doprovod dětí.

POHYB NA LANOVÉM PARKU MIMO PROVOZNÍ DOBU JE ZAKÁZÁN!!!
Návštěvníci se na lanovém parku pohybují na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví, popř. životě klienta způsobenou nedodržením pokynů a instrukcí, nebo přeceněním vlastních schopností a zdravotního stavu.
 
 Osoby mladší 15 let se mohou na lanovém parku pohybovat pouze na základě zodpovědnosti zákonného zástupce, popř. jiné pověřené osoby starší 18 let. 
 
Zdolávání překážek lanového parku je sportovní činností, je proto třeba před vstupem zvážit svou fyzickou a psychickou zdatnost a svůj zdravotní stav. V případě nejasností je vhodné se poradit s obsluhou parku. . Osoby se zdravotním postižením zváží možná omezení a rizika účasti na programu v závislosti na typu a stupni postižení. 
 
Každý účastník je povinen před nástupem na lanový park absolvovat školení a nácvik jištění na trenažéru. Bez této instruktáže a bez vědomí instruktora je zakázáno na lanový park vstupovat. Před vstupem na překážky klienti potvrdí svým podpisem, že byli seznámení s tímto provozním řádem a absolvovali školení a nácvik jištění.
 
Každý klient lanového parku je povinen dbát pokynů obsluhy. Každý klient je povinen se během pohybu na překážkách jistit (v souladu s pokyny obsluhy). Na každé jednotlivé překážce se smí pohybovat pouze 1 lezec. Na plošince mezi překážkami mohou být současně nanejvýš 2 lezci. Trasa lanového parku je jednosměrná.
 
Z programu na lanovém parku jsou vyloučeny osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Dále je zakázáno vstupovat na překážky se žvýkačkou v ústech, stejně jako konzumovat jídlo a nápoje během pohybu na lanovém parku. Z bezpečnostních důvodů se klientům doporučuje odložit před vstupem na překážky náramkové hodinky, větší náušnice a šperky či jiné předměty nošené kolem krku, zápěstí či na prstech, a uložit je do vlastních uzavíratelných kapes. Je třeba zkontrolovat, že žádný z předmětů, které má účastník programu u sebe, nemůže vypadnout a zranit osoby pohybující se pod překážkami. Pokud má klient delší vlasy, je vhodné sepnout je tak, aby nedošlo jejich zachycení do jistících karabin apod. Nedoporučuje se vstupovat na překážky v nevhodné obuvi (např. sandále, pantofle). 
 
Zapůjčenou výstroj je zakázáno vynášet mimo areál lanového parku. Pokud klient zjistí poškození výstroje či vybavení lanového parku, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit obsluze. Pokud poškození zjistí při pohybu na lanovém parku, je povinen toto okamžitě nahlásit instruktorovi a vyčkat jeho dalších pokynů. Při přechodu překážkové trasy je přísně zakázáno manipulovat se sponami na výstroji, a zejména výstroj či její části odkládat. 
  
Pokud klient dojde k názoru, že již není v jeho silách pokračovat v překonávání překážek, zavolá obsluhu, vyčká jejího příchodu a řídí se dále jejími pokyny. Po celou dobu zůstává zajištěn.
 
 
Provozovatel neodpovídá za věci odložené v prostorách lanového parku, stejně jako za případné poškození oděvu nebo dalších předmětů v důsledku jejich pádu z výšky, oděru o překážky, znečištění smůlou apod. 
 
V areálu lanového parku je zakázáno kouřit a rozdělávat oheň.
 
Dojde-li ze strany klienta k porušení provozního řádu, bezpečnostních norem či nedodržení pokynů obsluhy lanového parku, má obsluha právo ukončit program na lanovém parku nebo vykázat klienta z prostoru lanového parku bez nároku na vrácení vstupného.
 
V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na instruktora. Poznáte ho podle oranžového trika s nápisem Instruktor, případně černé vesty nebo oranžové přilby.
 
Lanový park Podhůra je pod dohledem kamery Městské policie. Pokud se setkáte s poškozováním lanového parku, oznamte to neprodleně Městské policii - tel. č.156.

 

Meteorologické podmínky významně ovlivňují bezpečnost pohybu v lanovém parku. V případě nepříznivého počasí je proto nutné lanový park uzavřít.

Za nepříznivé počasí se považuje: 
  • Bouřka, vichřice
  • Silný vítr od 8 m/s
  • Silný nebo vytrvalý déšť
  • Velmi chladné počasí (podle předpovědi počasí se nepředpokládá denní teplota vyšší než 15°C)