Menu

Provozní řád

Provozní doba :
 
duben - říjen         OTEVŘENO
listopad - březen   ZAVŘENO
 
V období mimo sezonu (listopad-březen) je VSTUP POUZE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A PROTI VÝSLOVNÉMU PŘÁNÍ PROVOZOVATELE. Schodiště je chráněno stříškou proti dešti a na spodní plošině jsou natažena ocelová zpevňující lana
 
MAXIMÁLNÍ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ NA ROZHLEDNĚ JE MAX. 6 (slovy šest) OSOB SOUČASNĚ !
 
Vstup na rozhlednu je možný výhradně na vlastní riziko a vlastní nebezpečí. Jakákoli škoda na zdraví či majetku, způsobená při vstupu na rozhlednu sobě samému, provozovateli nebo třetím osobám jde výhradně na vrub takto konající osobě.
 
Přírodní útvar Čertova Skalka není součástí areálu rozhledny, vstup výhradně na vlastní riziko a vlastní nebezpečí.

 

V areálu rozhledny je přísně zakázáno:

 • poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
 • vstupovat na rozhlednu jinak než po přístupovém schodišti
 • kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky
 • manipulovat v areálu s hořlavými látkami nebo výbušninami
 • stanovat a nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně
 • provoz motorových vozidel
 • volné pobíhání psů a jiných zvířat
 • pořádání propagačních a reklamních akcí
 • házení věcí z rozhledny

 

Na rozhlednu je zakázán vstup :

 • osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a osobám se sníženou mírou stability
 • dětem do 12ti let bez doprovodu osoby starší 18ti let
 • s alkoholickými nápoji
 • se zvířaty
 • jiným způsobem, než jaký je určen (tj. po schodech uvnitř konstrukce rozhledny)
 • za nepříznivého počasí, zejména při silném nebo nárazovém větru nad 20 m/s, za bouřky, sněhu a námrazy

 

Návštěvník je povinen:

 • seznámit se s provozním řádem
 • respektovat provozní řád a pokyny obsluhy areálu
 • chovat se slušně a ohleduplně, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
 • udržovat čistotu a pořádek
 • dohlížet na bezpečnost dětí v areálu rozhledny

  

VŠICHNI NÁVŠTĚVNÍCI VSTUPUJÍ NA ROZHLEDNU NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST. PROVOZOVATEL NEZODPOVÍDÁ ZA POŠKOZENÍ ZDRAVÍ NEBO MAJETKU, KTERÉ NÁVŠTĚVNÍK ZPŮSOBÍ SOBĚ, PROVOZOVATELI NEBO TŘETÍ OSOBĚ. STEJNĚ TAK NEZODPOVÍDÁ ZA VĚCI ODCIZENÉ V AREÁLU ROZHLEDNY. AREÁL JE TRVALE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM.