Menu
Sport

Návštěvní řád

Návštěvní řád lesních cest v rekreačních lesích Podhůra

(vlastník pozemků město Chrudim)

1.  Tento návštěvní řád se týká lesních cest v  komplexu rekreačních lesů Podhůra.

2.  Účelem tohoto řádu je zejména usměrnění režimu využívání lesních cest pro rekreaci a z toho vyplývající omezení nebo zákazy některých činností.

3.  Každý návštěvník vstupuje na lesní cesty a do rekreačních lesů Podhůra na vlastní nebezpečí.

4.  Lesní cesty jsou rozděleny na tyto části :

a)      Cesty pro pěší, běžecké trasy, cyklotrasy a trasy pro koňská spřežení (penetrační makadam)
b)      Cesty pro pěší, běžecké trasy a cyklotrasy (lomová výsivka a pružný povrch)
c)      Hipostezky a cyklotrasy pro cyklisty na kolech třídy MTB
 

5.  Na lesních cestách se smějí pohybovat :

a)      Cesty pro pěší, běžecké trasy a cyklotrasy (penetrační makadam): - motorová vozidla  pouze se  zvláštním povolením Městských lesů Chrudim, s.r.o. (popř. města Chrudim) . Po těchto cestách se mohou pohybovat cyklisté, pěší  a běžci, přitom ale musí brát zřetel na projíždějící vozidla. Pohyb koní s výjimkou koňských spřežení na těchto cestách je zakázán.

b)      Cesty pro pěší, běžecké trasy a cyklotrasy (lomová výsivka a pružný povrch): - motorová vozidla  pouze se  zvláštním povolením Městských lesů Chrudim, s.r.o. (popř. města Chrudim). Po těchto cestách se mohou pohybovat cyklisté, pěší  a běžci, přitom ale musí brát zřetel na projíždějící vozidla. Vozidla se zvláštním povolením Městských lesů Chrudim musí brát zvýšený zřetel na pohyb cyklistů, pěších a běžců, které nesmí ohrozit. Pohyb koní včetně koňských spřežení na těchto cestách je zakázán.

c)      Hipostezky a cyklotrasy pro cyklisty na kolech třídy MTB: - jezdci jedoucí na koních a koňská spřežení. Pěší a běžci se na těchto cestách nesmějí pohybovat. Cyklisté se na těchto cestách smějí pohybovat, ale jen na kolech třídy MTB (cyklistům na ostatních kolech je vstup na hipostezky zakázán) a  pouze na zvláštní povolení Městských lesů Chrudim, s.r.o. (popř. města Chrudim). Cyklisté na kolech třídy MTB musí brát zvýšený zřetel na pohyb jezdů na koních, které nesmí ohrozit. Osobní a nákladní automobily, traktory se zvláštním povolením Městských lesů Chrudim, s.r.o. (popř. města Chrudim) mohou používat hipostezky, ale přitom musí brát zvýšený zřetel na pohyb jezdů na koních, které nesmí ohrozit. Hipostezky a cyklotrasy pro kola třídy MTB jsou v terénu vyznačeny bílým čtvercem se symbolem podkovy.

6.  Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 289/1995., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve změní pozdějších změn a doplnění a navazujících předpisů. Zejména je zakázáno :

a)      Rušit klid a ticho.
b)      Provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty.
c)      Vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin.
d)      Těžit stromy a keře nebo je poškozovat.
e)      Sbírat semena lesních dřevin a jmelí.
f)       Sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les.
g)      Jezdit a stát s motorovými vozidly, mimo vozidel se zvláštním povolením Městských lesů Chrudim (popř. města Chrudim).
h)      Vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu.
i)       Vstupovat do prostorů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dřeva.
j)       Mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni nebo na lyžích.
k)      Kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa.
l)       Odhazovat hořící nebo doutnající předměty.
m)     Volné pobíhání psů, mimo psů konajících právo myslivosti.
n)      Narušovat vodní režim a hrabat stelivo.
o)      Pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty.
p)      Znečisťovat les odpady a odpadky.
q)      Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je také zakázáno do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
  
Mapu lesních cest najdete zde.