Menu

Informace

Město Chrudim je vlastníkem 454,25 ha lesa, které mu byly navráceny v r. 1992 v rámci restitucí. Tyto lesní porosty se staly majetkem města během uplynulých několika století. Královskému věnnému městu Chrudim náležel tzv. Pohledský revír, položený cca 12 km jihozápadně od města. Kdy a jak se stal tento les majetkem města, není známo. Městský úřad v Chrudimi spravoval rovněž tzv. Špitální les, jmenovaný též Podhůří nebo revír Hůra Králové. Výnos z tohoto lesa plynul do špitálního fondu, z něhož byl udržován špitál u kostela sv. Kateřiny v Chrudimi. O založení špitálu není zpráv, avšak dle Patrocinia se tak mohlo stát během 14. století. (První zpráva je z roku 1454.)

Po navrácení lesů bylo Zastupitelstvem města rozhodnuto, že si své lesy bude spravovat a obhospodařovat město. Za tímto účelem byla založena příspěvková organizace Správa městských lesů Chrudim, kterou od 1. 1. 2005 nahradila společnost Městské lesy Chrudim, s. r. o. Společnost sídlí v Chrudimi na nové radnici na Resselově náměstí, provozní zázemí má v hájence v Pohledu, č. p. 16.

HájenkaHájenka Pohled náleží městu již nejméně od roku 1865 (tento údaj je součástí znaku ve štítu budovy). Po navrácení městu byla komplexně zrekonstruována. V současnosti hájenka slouží jako kanceláře, sklady a provozní zázemí firmy a také jako ubytovací zařízení s kapacitou 35 osob. Využívá se k ubytování loveckých hostů, pořádání svateb a rodinných oslav a v posledních letech i ke krátkodobým vzdělávacím pobytům žáků a studentů.

Společnost Městské lesy Chrudim, s. r. o., zaměstnává ředitele (který je zároveň jednatelem), ekonoma, lesního a dělníky v pěstební činnosti. Na práci v těžební činnosti si najímá specializované firmy.

Společnost zisk z hospodaření v městských lesích (dříve formou odvodů zřizovateli, dnes formou nájmů) odvádí městu Chrudim. Na části lesů provozuje režijní honitbu, v níž může přímo ovlivňovat myslivecké hospodaření na lesních pozemcích.

Od počátku také spolupracuje s obcí Morašice, pro které v jejich lesích vykonává funkci odborného lesního hospodáře.

Město Chrudim se prostřednictvím společnosti Městské lesy Chrudim, s. r. o., snaží spolu s ostatními vlastníky ještě více zpřístupnit své, k rekreaci dnes již velmi využívané, lesy na Podhůře. Tyto lesy byly v roce 2004 na žádost majitelů převedeny z lesů hospodářských do lesů zvláštního určení – lesů příměstských a lesů se zvýšenou rekreační funkcí. V roce 2005 byla vyhotovena studie, která lepší využití rekreačních lesů řeší.

Mapka

Prvními konkrétními výsledky výše zmiňované studie bylo v roce 2006 vybudování nové turisticky značené trasy, která spojuje Kočičí hrádek s Podhůrou, a otevření Lesní stezky Podhůra se šesti zastaveními, třemi odpočinkovými místy a dětským lesním hřištěm. V roce 2008 byla postavena rozhledna Bára a obslužný domek. Brzy po otevření byla rozhledna poškozena tornádem a obnovena v roce 2009. V témže roce byly opraveny hlavní lesní cesty, vybudován lanový park a venkovní tělocvična. V následujících letech přibyla síť hipostezek, lezecká stěna, kryté ohniště, nouzové nocoviště, areál pevných kontrol pro orientační běh a příměstský singltrekový okruh - první část Cykloparku Podhůra.

V současnosti se připravuje propojení Chrudimě s rekreačními lesy prostřednictvím cyklostezky, vybudování informačního a vzdělávacího centra a vybudování dalších částí cykloparku - pumptreku a velkého singltrekového okruhu.

Věříme, že se ke spokojenosti současných i budoucích návštěvníků podaří zrealizovat uvedené plány a že chrudimské lesy budou nejen zdrojem dřevní hmoty, ale stanou se i místem odpočinku a vzdělávání obyvatel blízkého a vzdáleného okolí.

Vaše lesy se těší na Vaši návštěvu.

Ing. Petr Štěpánek, jednatel společnosti Městské lesy Chrudim, s. r. o.