Menu

Principy společnosti

POLITIKA

Integrovaného systému řízení QMS, EMS, SMS a C-o-C  

Společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o. podniká ve službách v lesnictví přičemž hlavním výrobním programem jsou činnosti spojené s těžbou, přiblížením, manipulací, odvozem dřevní suroviny, obchodem se dřívím, pěstební činností v lese a také činnostmi spojenými s provozováním Rekreačního lesa.

Společnost si plně uvědomuje svou odpovědnost a závazek k ochraně životního prostředí jak v nejbližším okolí působení společnosti, tak i z celosvětového pohledu.

Prioritou společnosti je rovněž bezpečnost a ochrana zdraví svých zaměstnanců, všech pracovníků spolupracujících firem a také všech návštěvníků Rekreačního lesa.

Společnost zabezpečuje dodržování všech zákonných požadavků a průběžně usiluje o zabránění všem nehodám - úrazům a výskytu nemocí z povolání na všech pracovních místech společnosti.

Tyto citované odpovědnosti a závazky naplňuje respektováním a plněním právních a jiných požadavků vztahujících na činnosti společnosti a podporováním politiky a praktik řízení ochrany životního prostředí a řízení bezpečnosti a ochrany pracujících na všech úrovních společnosti a jednotlivých pracovních míst.

Implementace manažerských systémů je vnímána jako pokračování procesu, který bude dále pokračovat na základě vývoje v jednotlivých tržních segmentech tak, aby se společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o. stala synonymem trvalé kvality, podnikatelské spolehlivosti a kultury související s dlouhou tradicí.

Pro naplnění těchto svých záměrů vedení společnosti vyhlašuje tuto integrovanou politiku systémů řízení.

 

Principy integrované politiky, ze kterých firma vychází a kterými se řídí jsou : 

 • Zvýšení stability a síly společnosti dosáhnout za podpory integrovaného systému řízení při trvalém zlepšování a zvyšování efektivity vykonávaných činností. 
 • Činnosti vykonávat v rámci integrovaného systému řízení vždy v souladu s požadavky platných legislativních předpisů, obecně závazných předpisů, norem, jiných dalších požadavků státní správy včetně požadavků zákazníka. 
 • Trvalým plněním požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016  zajistit pevný řád ve společnosti, dobré pracovní prostředí a plnění požadavků na ochranu životního prostředí s konečným důsledkem v zachování kvality, efektivnosti a image společnosti.
 • Rozšíření schopnosti uspokojovat specifické požadavky zákazníka při současném plnění právních i dalších předpisů  BOZP a ŽP. 
 • Posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců společnosti, zaměstnanců  spolupracujících podnikatelských subjektů v místě činnosti společnosti i jeho okolí a všech návštěvníků Rekreačního lesa za stav a  šetrné chování k životnímu prostředí. 
 • Prosazovat stanovené zásady v oblasti EMS, snižovat objem odpadů a vypouštěných látek znečišťujících životní prostředí a prevence znečišťování. Tento princip přenášet a uplatňovat i u dodavatelů výchozích surovin a služeb. 
 • Posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců společnosti za celkovou úroveň v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Analyzovat rizika a zamezovat vzniku pracovních úrazů v důsledku porušení předpisů ze strany zaměstnavatele a zaměstnanců a také lehkomyslného jednání zaměstnanců. 
 • Prosazováním principů SMS docílit, aby všichni zaměstnanci  společnosti nepřipustili porušování bezpečnostních předpisů při své práci  a také u pracovníků třetích osob. 
 • Veškerý nákup surovin, výrobků, nově aplikovaných i stávajících technologií a služeb přezkoumávat z hlediska požadavků integrovaného systému řízení. 
 • Neustále  zlepšovat výkonnost BOZP a environmentální profil společnosti. 
 • Společnost  se zavazuje k plnění právních a jiných požadavků souvisejících s nebezpečími a riziky a také  se zavazuje k prevenci úrazů a nemocí z povolání. 
 • V oblasti životního prostředí a BOZP plnit nastavené právní a ostatní požadavky i jiné relevantní požadavky vztahující se k procesům, činnostem, službám a produktům ke kterým se společnost přihlásila. 
 • V rámci účasti společnosti ve spotřebitelském řetězci lesních produktů zdokonalit organizaci a vnitřní komunikaci ve společnosti tak, aby v každém okamžiku bylo možno identifikovat certifikovanou surovinu a byl znám její původ. 
 • Zapojit všechny pracovníky, kteří se podílejí na procesech nákupu, těžby, manipulace a prodeje dřevní suroviny do odpovědnosti za udržování požadavků spotřebitelského řetězce včetně systému náležité péče dle požadavků normativního dokumentu CFCS 2002:2020, CFCS 2001:20020 i požadavků dalších normativních dokumentů – (ISO 9001:2016, ISO 14001:2016, ISO 45001:2018). 
 • Poskytovat odpovídající zdroje, nezbytné k zavedení, udržování a zlepšování všech implementovaných systémů.

Chrudim dne 1.2.2010
Aktualizace 1.3.2013
Aktualizace 1.4.2014 
Aktualizace 2.1.2022

Ing. Petr Štěpánek
jednatel

Na tuto POLITIKU navazují konkrétní cíle ve všech uplatněných manažerských systémech a na příslušných úrovních řízení.